Get Adobe Flash player

Paide Huvikeskuse kodukord

Kinnitatud Paide Huvikeskuse direktori käskkirjaga nr 11 16.märtsist 2010.a.

1. Õpe Paide Huvikeskuses toimub õppuri tööst või koolist vabal ajal.

2. Õppima asumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus etteantud blanketil.

3. Õpilase ringist lahkumiseks või õppetöö peatamiseks esitada direktorile kirjalik avaldus paberil või e-postiga paide.huvikeskus@paide.ee

4. Huvikeskuse õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.

 • Õppetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile huvikeskuses või väljaspool huvikeskust õppekäiguna.
 • Tundi tuleb tulla õigeks ajaks, mitte varem kui 15 minutit enne tunni algust
 • Tunni algust võib oodata II korruse eesruumis
 • Õpetaja puudumisest teatada direktorile või naaberrühma õpetajale

5. Vastastikune suhtlemine on lugupidav ja käitumine viisakas. Kõik huvikeskuse õpetajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida ja õpetaja kohustust õpetada.

 • Ei segata tundi, ei kiusata kaasõpilasi jne.
 • Kõiki kooli ruumides viibivaid täiskasvanuid tervitada viisakalt
 • Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised seadmed lülitada tunnis välja
 • Mitte joosta treppidel ja koridorides, naaberkoolis on tunnid
 • Käitumisprobleemide esmane lahendaja on õpetaja, probleemid lahendada väljaspool õppetundi. Vajadusel pöörduda direktori poole
 • Huvikeskuses ei tohi suitsetada, tarbida alkoholi, narkootikume või psühhotroopseid aineid
 • Kaasõpilasi ohustavast või solvavast käitumisest teatada õpetajale või direktorile

6. Iga õpilane ja õpetaja kannab hoolt korra eest kooli territooriumil, hoiab kooli vara ja täidab ohutuse nõudeid

 • Kõik õpilased ja õpetajad vastutavad kooli vara otstarbekohase kasutamise, korrasoleku ja puhtuse eest
 • Õppevahendeid ja tööks vajalikke materjale kasutada sihipäraselt ja kokkuhoidlikult
 • Enne töö alustamist tutvustab õpetaja tööriistade ja –vahendite kasutamise ohtusealaseid nõudeid ja õigeid töövõtteid. Neid tuleb järgida kogu tööprotsessi jooksul
 • Tunni lõpus korrastada oma töökoht, asetada kasutatud vahendid oma kohtadele, visata minema tekkinud jäätmed
 • Kooli vara tahtliku rikkumise korral tuleb korvata tekitatud kahju

7. Õpilane tuleb kooli tervena

 • Haigestumise või muu pikema puudumise korral teatada sellest oma õpetajale või direktorile
 • Õpilasega juhtunud traumast või õnnetusest teavitab õpetaja direktorit ja lapsevanemat, vajadusel organiseerib meditsiinilise abi andmise

8. Õppimine huvikeskuses on tasuline

 • Õppetasu suuruse on kehtestanud Paide Linnavolikogu.
 • Üksikuid puudutud päevi tasust maha ei arvata, pikemate põhjendatud puudumiste korral on võimalik tasaarvestusi teha lapsevanema või täiskasvanud õpilase avalduse alusel
 • Huvikeskuse õppetasu tuleb tasuda õigeaegselt – arvel märgitud kuupäevaks
 • Arved saadetakse võimalusel elektronpostiga, selleks teatada e-posti aadress
 • Arvete mittetasumisel arvatakse õpilane huvikeskusest välja vastavalt huvikeskuse põhimääruses kehtestatud korrale.
 • Toetuse taotlemiseks saate informatsiooni Paide Linnavalitsuse sotsiaalosakonnast

9. Kooli kodukorra täitmine on kohustuslik kõigile kooli töötajatele ja õpilastele.

Läbi arutatud ja kinnitatud Paide Huvikeskuse õppenõukogus 9.märtsil 2010.aastal