Get Adobe Flash player

Paide Huvikeskuse põhimäärus 12. mai 2008 nr 11

Määrus kehtestatakse „ Huvikooli seaduse“ § 7 lõike 2 ja Paide Linnavolikogu 06.märtsi 2008.a otsuse nr 11 „Delegeerimine“ alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§1. Reguleerimisala

Paide Huvikeskuse (edaspidi huvikeskus) põhimäärus sätestab huvikeskuse nime, asukoha, tegevuse õiguslikud alused, eesmärgid ja ülesanded,  huvikeskuse struktuuri, juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, huvikeskuse finantseerimise, alused huvikeskuse ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks ning põhimääruse muutmiseks.

§ 2. Huvikeskuse nimi

Huvikeskuse nimi on Paide Huvikeskus.

§ 3. Huvikeskuse asukoht

Huvikeskuse aadress on Lai tn 33 Paide 72720.

§ 4.  Huvikeskuse tegevuse õiguslikud alused

(1)  Huvikeskus on Paide Linnavalitsuse hallatav asutus.

(2)  Huvikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, Paide Linnavolikogu ja Paide Linnavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest, Paide linna ja huvikeskuse arengukavast.

(3) Huvikeskus peab olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

(4) Huvikeskus võib osaleda huvikoolide ja kunstikoolide ühistegevuses.

§ 5. Huvikeskuse teeninduspiirkond

Huvikeskuse teeninduspiirkond on Paide linn. Vabade kohtade olemasolul võib huvikeskus vastu võtta ka teiste omavalitsuste territooriumil elavaid õpilasi.

§ 6. Huvikeskuse pitsat ja  sümboolika

(1) Huvikeskusel on oma nimega pitsat. Pitsati keskel on Paide linna vapp, ringselt ümber vapi on tekst: PAIDE HUVIKESKUS PAIDE LINN

(2) Huvikeskusel on oma sümboolika.

2.peatükk
HUVIKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 7. Huvikeskuse tegevuse eesmärgid

(1) Huvikeskus loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks.

(2) Huvikeskus toetab noori hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemisel.

(3) Huvikeskus peab oma tegevuses kinni põhimõtetest, et huviharidus:
1) põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
2) põhineb huvialade ja noorte võrdsel kohtlemisel;
3) toetab noorte arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi, aktiivsust;
4) pakub noortele eduelamusi ja tunnustust;
5) pakub noortele huvialaga tegelemise ja selle tunnetamise rõõmu;
6) arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi;
7) on avatud, positiivne ja noori julgustav.

§ 8. Huvikeskuse ülesanded

(1) Huvikeskuse ülesanneteks on :
1) noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine;
2) Eesti kultuuritraditsioonide, tehnoloogilise arengu ja keskkonna jätkusuutlikkuse ning paikkondlike traditsioonide arengu toetamine;
3) õppeprotsessi pidev arendamine ja täiustamine, kaasaja vajadustele vastavate tingimuste loomine õppuritele ja huvikeskuse töötajatele.

3.peatükk
HUVIKESKUSE STRUKTUUR JA JUHTIMINE

§ 9. Huvikeskuse struktuur

(1) Huvikeskuse koosseisus tegutseb kaks üksust: huvikool ja seitsme aastane riikliku raamõppekava alusel töötav kunstikool.

(2) Huvikoolis töötavad erinevad huviringid huvikeskuse poolt välja töötatud õppekavade alusel.

§10. Huvikeskuse juhtimine

(1) Huvikeskust juhib direktor.

(2) Direktor:
1) peab tagama huvikeskuse tulemusliku töö, vastutama huvikeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
2) teeb  huvikeskuse kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ja sõlmib lepinguid ulatuses, mis on vajalikud põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks;
3) juhatab huvikeskuse õppenõukogu;
4) tagab huvikeskuse hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud huvikeskuse töötajatega;
6)  kinnitab huvikeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
7) kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
8 ) koostab huvikeskuse eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks;
9) esitab vähemalt üks kord aastas huvikeskuse tegevuse aruande huvikeskuse hoolekogule ja kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule;
10) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
11) lahendab muid huvikooli seadusega, huvikeskuse põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.
12) annab seaduses ja huvikeskuse põhimääruses sätestatud pädevuse piires välja käskkirju huvikeskuse tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks.

§11. Direktori ametisse kinnitamine

(1)Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi Paide Linnavalitsus.

(2) Direktor nimetatakse ametisse konkursi korras.

(3) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

§12. Direktori asendamine

(1) Direktorit asendab tema äraolekul õppealajuhataja või üks õpetajatest käskkirja alusel.

4. peatükk
ÕPPENÕUKOGU

§13. Huvikeskuse õppenõukogu

(1)Huvikeskuse õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud huvikeskuse töötajad.

(2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§14. Õppenõukogu ülesanded

(1) Huvikeskuse õppenõukogu ülesanneteks on:
1) õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine;
2) huvikeskuse arengu- ja tegevuskavadele hinnangu andmine;
3) huvikeskuse õppekava läbivaatamine ja vastuvõtmine;
4) õppurite hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtete kinnitamine;
5) lõputööde kaitsmise ja hindamisega seoses koostatud dokumentide läbivaatamine ja kinnitamine;
6) õppurite kunstikooli vastuvõtmise, klassist klassi üleviimise ja kunstikoolist väljaarvamise küsimuste otsustamine.

§ 15. Õppenõukogu töökord

(1) Õppenõukogu koguneb vähemalt kolm korda õppeaastas – õppeaasta algul ja poolaasta lõpus peale hindamisperioodi.

(2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

(3) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

(4) Õppenõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul viibivatest liikmetest.

(5) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

(6) Õppenõukogu otsused tehakse teatavaks kõigile huvikeskuse pedagoogidele ja asjaosalistele õppuritele.

5.peatükk
HOOLEKOGU

§ 16. Huvikeskuse hoolekogu

Hoolekogu on  huvikeskuse juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata huvikeskuse tegevust ning teha ettepanekuid huvikeskuse direktorile ja Paide Linnavolikogule ja Paide Linnavalitsusele huvikeskuse arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 17. Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

(1) Paide Linnavalitsus moodustab seitsmeliikmelise huvikeskuse hoolekogu.

(2) Hoolekogu koosseisu kuuluvad Paide Linnavolikogu ja huvikeskust toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud huvikeskuse töötajate ja õppurite esindajad, lastevanemate esindajad.

§ 18. Hoolekogu ülesanded

(1) Hoolekogu :
1) kuulab ära huvikeskuse direktori aruande huvikeskuse tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
2) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
3) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
4) teeb ettepanekuid õppetasu kehtestamiseks ja selle suuruse muutmiseks.
5) teeb ettepanekuid huvikeskuse põhimääruse muutmiseks;
6) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikeskuse tegevuse üle.

§ 19. Hoolekogu töökord

(1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

(2) Hoolekogu koguneb vähemalt kolm korda aastas – üks kord nelja kuu jooksul.

(3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(4) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, huvikeskuse direktori või kooli pidaja ettepanekul.

(5) Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on 50% + üks hoolekogu liiget.

(6) Hoolekogu koosolekutest võtab osa huvikeskuse direktor, samuti võivad osaleda kooli pidaja esindajad ja teised isikud hoolekogu esimehe loal.

(7) Hoolekogu võtab  üksikküsimustes vastu otsuseid.

(8) Hoolekogu otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.

(9) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

6.peatükk
ÕPPE – JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 20.Õppekorraldus

(1)    Õpe huvikeskuses toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, kesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalasest koolitusest vabal ajal.

(2)    Huvikeskuse järjepidevuse ja arengu tagamiseks koostab huvikeskus koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga arengukava neljaks aastaks. Arengukava kinnitab Paide Linnavalitsus.

(3)    Huvikeskuse asjaajamise ja õppekeel on eesti keel.

(4)    Õpe toimub õpperühmades. Õpperühma suurus on kuni 15 õpilast. Õpperühma võib moodustada viie huvilisega.

(5)    Õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas õppetunnid, näitused, võistlused, laagrid, õppepraktika jne.

(6)    Õpetus põhineb õppurite individuaalsete erinevuste, võimete ja annete arvestamisel.

(7)    Tulemuste hindamine põhineb erinevatel tagasiside andmise viisidel ja enesehindamise suunamisel. Hindamine on julgustav ja motiveeriv, eesmärgiks õppurite arengu toetamine. Kunstikooli õppurite töid hinnatakse 10-ne palli süsteemis, kus kõik hinded on positiivse väärtusega. Hindamine toimub kaks korda õppeaastas, II poolaasta esimesel ja viimasel õppenädalal.

(8)    Õppeaasta huvikeskuses jaguneb kaheks poolaastaks ning koosneb 36-st õppenädalast: 16 esimesel poolaastal ja 20 teisel poolaastal.

(9)    Õppeaasta algab septembri esimesest täisnädalast, II poolaasta jaanuari teisest täisnädalast. Ülejäänud aeg õppeaastast on õppevaheaeg.

§ 21. Õppekava

(1) Huvialasid õpetatakse huvikeskuses õppekava alusel. Õpetatava huviala õppekava koostab vastava huviala õpetaja koostöös õppealajuhatajaga.

(2) Kunstikoolis on õpetuse aluseks üleriigiline raamõppekava, mille alusel koostavad õpetatavate ainete õpetajad koostöös õppealajuhatajaga ainekavad õppeaastate kaupa.

(3) Õppekava määrab kindlaks õppe eesmärgid ja kestuse, õppeainete loendi ja ainekavad.

(4) Ettepanekuid huviala õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks võib teha kooli pidaja või tema poolt selleks volitatud isik, huvikeskuse hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab huvikeskuse direktor.

(5) Õppekava muutmine, uue lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast vastava huviala õppeperioodi lõppu.

(6) Õppekavad kinnitab huvikeskuse direktor.

(7) Õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis. Igal aastal, hiljemalt 30.aprillil, esitab kool huvialade õppekavades tehtud muudatused, uue lisandunud huviala õppekava või teate olemasoleva huviala õppekava sulgemisest.

(8) Huvikeskus loetakse lõpetatuks pärast asjakohase õppekava täitmist.

7.peatükk
HUVIKESKUSESSE VASTUVÕTMINE , LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE

§ 22. Huvikeskusesse vastuvõtmine

Huvikeskusesse vastuvõtmine toimub lapsevanema või täiskasvanud õppuri kirjaliku avalduse alusel kogu õppeaasta jooksul vabade kohtade olemasolul.

§ 23. Huvikeskusest lahkumine ja väljaarvamine

(1) Huvikeskusest lahkumine toimub lapsevanema või täiskasvanud õppuri kirjaliku avalduse alusel.

(2) Huvikeskusest väljaarvamine toimub õppenõukogu otsusega kui õppuri töötulemused on mitterahuldavad, kui õppur paneb toime korrarikkumisi või õppetasu on maksmata üle nelja kuu.

8.peatükk
ÕPPURID

§ 24. Huvikeskuse õppurid

(1) Huvikeskuse õppuriks võib saada iga Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linnas elav inimene, kes soovib huvikeskuses õppida.

(2) Vabadele kohtadele võetakse vastu õppureid ka teistest omavalitsustest, kui omavalitsus või õppur tasub õppuri õpilaskoha tegevuskulu maksumuse.

§ 25. Õppuri õigused

Õppuril on õigus:
1) tutvuda enne huvikeskusesse õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, huvikeskuse põhimääruse ning kodukorraga;
2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
3) osaleda valitud esindaja kaudu huvikeskuse hoolekogu tegevuses;
4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
5) pöörduda oma õiguste kaitseks huvikeskuse töötajate, kooli juhtkonna, hoolekogu, haridusametnike, kooli pidaja, haridus- ja teadusministeeriumi,
lastekaitseorganisatsioonide või teiste isikute poole;
6) kasutada muid seaduse ja huvikeskuse põhimäärusega kehtestatud õigusi.

§ 26 Õppuri kohustused

Õppur on kohustatud:
1) täitma huviala õppekava, järgima õpetaja nõuandeid, kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
2) aegsasti teatama puudumisest haiguse tõttu või muul mõjuval põhjusel;
3) järgima huvikeskuse kodukorda;
4) pidama kinni tuleohutuse ja töökaitse nõuetest;
5) hoidma huvikeskuse kasutuses olevat vara, kasutama säästlikult tööks vajalikke materjale ja vahendeid;
6) hüvitama huvikeskusele tekitatud ainelise kahju;
7) maksma õppetasu vastavalt kooli pidaja kehtestatud korrale ja suuruses;
8)täitma muid seaduses ja huvikeskuse põhimääruses sätestatud kohustusi.

9.peatükk
HUVIKESKUSE TÖÖTAJAD

§ 27. Huvikeskuse töötajad

(1) Töötajad võtab tööle, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ning määrab palga huvikeskuse direktor vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Paide Linnavolikogu ja Paide Linnavalitsuse õigusaktidele.

(2) Huvikeskuse personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult Paide Linnavalitsusega.

(3)Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töösisekorraeeskirjaga, ametijuhenditega, töölepingutega ja käesoleva põhimäärusega.
(4) Konkursi vabade või uute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor hoolekogu ettepanekul ja hoolekogu kinnitatud korras.

§ 28. Töötajate õigused

Töötajatel on õigus:
1) nõuda Eesti Vabariigi seaduste, EV Haridus- ja Teadusministeeriumi määruste, Paide Linnavolikogu ja valitsuse õigusaktide , Paide linna arengukava ja huvikeskuse arengukava,  hoolekogu ja õppenõukogu ettepanekute, huvikeskuse põhimääruse rakendamist kaasaja vajadustele vastavate töötingimuste loomisel;
2) teha direktorile ja õppenõukogule ettepanekuid töövaldkonda kuuluvate küsimuste  lahendamiseks;
3) saada töökohustuste täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente direktorilt,  raamatupidamisest, teistelt töötajatelt ja õpilastelt;
4) võtta osa atesteerimisest;
5) täiendkoolitusele vastavalt huvikeskuse võimalustele ja vajadustele;
6) saada informatsiooni asutuse arengukavade ja tegevuskavade kohta;
7) esindada huvikeskust oma pädevuse piires ametijuhendis määratletud kohustustega seonduvates küsimustes.
8) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna, hoolekogu, haridusametnike, kooli pidaja, haridus- ja teadusministeeriumi, töökaitseinspektsiooni, töövaidluskomisjoni või teiste isikute ja organite poole.

§ 29. Töötajate kohustused

Töötaja on kohustatud:
1) täitma kõiki huvikeskuse põhimäärusest, töösisekorraeeskirjadest ja ametijuhendist tulenevaid kohustusi;
2) osalema huvikeskuse arengukava ja tegevuskava väljatöötamises ning elluviimises, õppe-, kasvatustöö korraldamises;
3) järgima tööandja poolt kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust ja osalema ohutu töökeskkonna loomisel, nõudma õpilastelt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavat käitumist;
4) esitama õppeaasta lõpul kirjaliku kokkuvõtte oma tööst;
5) läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale, tagama olukorra, et tema töö ei ohustaks enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda.

§ 30 Töötajate vastutus

Töötaja vastutab:
1) õppurite elu ja tervise eest nende huvikeskuses viibimise ajal;
2) oma tööülesannete korrektse täitmise eest;
3) huvikeskuse vara säilimise ja töökorras hoidmise eest.

10.peatükk
HUVIKESKUSE VARA, FINANTSEERIMINE JA ASJAAJAMINE

§ 31. Huvikeskuse vara

(1)Huvikeskuse vara on õppetööks ja asutuse haldamiseks vajalik inventar; mis on Paide linna poolt antud huvikeskuse kasutusse.
(2)Huvikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Paide Linnavolikogu poolt kehtestatud linnavara valitsemise üldises korras.

(3)Huvikeskuse vara eest vastutab huvikeskuse direktor, kes kehtestab huvikeskuse vara kasutamise korra huvikeskusesiseselt.

(4)Huvikeskuse vara säilimise kontrollimiseks viiakse läbi aastainventuurid direktori käskkirjaga moodustatud komisjoni poolt.

§ 32. Huvikeskuse finantseerimine

(1) Huvikeskusel on oma eelarve, mille koostab huvikeskuse direktor kooskõlas hoolekoguga ja mille kinnitab kooli pidaja.

(2) Huvikeskuse eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, õppetasudest, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja huvikeskuse õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest.

(3) Õppetasu suuruse kuus kinnitab Paide Linnavalitsus. Kuu tasu kehtestatakse nelja õppenädala kohta, kokku üheksa kuutasu aastas. Kunstikoolil lisaks üks kuutasu õppepraktikal viibimise aja eest.

(4) Lisaks põhitegevusele on huvikeskusel õigus osutada muid tasulisi teenuseid – peopiletite müük, ürituste osalustasud, õpilaste tööde müük, ruumikujundused, koolitusteenused jne.

(5) Huvikeskuse raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult Paide Linnavalitsuses.

(6) Huvikeskus esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

(7)Huvikeskuse finantstegevust juhib direktor koostöös hoolekoguga.

§ 33. Huvikeskuse asjaajamine

(1)Asjaajamine huvikeskuses toimub direktori käskkirjaga kinnitatud asjaajamise juhendi alusel.

(2)Huvikeskusel on oma arhiiv.

11.peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 34. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1)    Ümberkorraldamine huvikooli seaduse mõistes on huvikoolide ühinemine või huvikooli jagunemine.

(2)    Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab kooli pidaja kooskõlastatult huvikeskuse hoolekoguga.

(3)    Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikeskuse õppeperioodi lõppu.

(4)  Paide Linnavalitsus teatab huvikeskuse ümberkorraldamisest või sulgemisest EV Haridus- ja Teadusministeeriumile, õpilastele ja huvikeskuse töötajatele hiljemalt neli kuud ette enne uue õppeaasta algust.

(5)    Ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks moodustab Paide Linnavalitsus komisjoni.

(6)    Tegevuse lõpetamisel lähevad huvikeskuse varad ja vahendid üle Paide Linnavalitsusele või kooli pidaja poolt määratud õigusjärglasele.

12.peatükk
PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE

§ 35 Põhimääruse muutmine

(1) Põhimääruse muutmiseks võivad ettepanekuid teha huvikeskuse õppenõukogu ja hoolekogu ning kooli pidaja.

(2) Ettepanekud arutatakse läbi huvikeskuse õppenõukogu ja hoolekogu ühisel nõupidamisel, kus  lihthäälteenamusega võetakse vastu otsus põhimääruse muutmise kohta.

(3)Koosoleku otsus põhimääruse muutmise kohta esitatakse  Paide Linnavalitsusele.

(4) Põhimääruse muudab Paide Linnavalitsus.

13.peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 36. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Paide Linnavalitsuse 13.05.1996.a määrus nr 8 „Paide Huvikeskuse põhikirja kinnitamine“

§ 37. Määruse jõustumine

Määrus jõustub  26. mail 2008.

Kersti Sarapuu
Linnapea

Anne Aas

Linnasekretär